انرژی حیاتی جنبه نادیدنی هستی است که جهان را شکل داده و همه چیز را به ارتعاش در می آورد.این نیروی عظیم و غیر قابل تخمین،تجلی بخش همه اشکال هستی ویک سرچشمه طبیعی،پر ارزش وتهی نشدنی است.هرچند ممکن است ما نتوانیم این انرژی را ببینیم یا لمس کنیم اما مانند هوایی که آن راتنفس می کنیم ما را در بر گرفته است و برای زنده بودن ما ضروری است.چینیان آن را چی، هندوها پرانا ، ژاپنی ها کی ، زرتشتی ها نور که مظهر آن آتش است، مسیحیان ایت و اقوام مختلف اسامی متفاوتی را به کار می برند و در حال حاضر رایجترین نامها در مورد آن انرژی زیستی، انرژی کیهانی ، نیروی حیاتی و نیروی کیهانی است . وجود انرژی حیاتی درانسان ، حدود پانصد سال پیش از میلاد مسیح توسط جهان بینی فیثا غورثی ثبت گردیده است.آنها اعتقاد داشتند که این انرژی می تواند منشاء اثرات بسیاری بر انسان منجمله درمان بیماری ها باشد. در قرن دوازدهم نیز دانشمندانی چون لی بوالت و بویراک متوجه این انرژی در انسان شدند. پا راسلوس در قرون وسطی این انرژی را ایلیاستر نامید و آن راعنصر حیات دانست. هلمونت ،ریاضی دان قرن نوزدهم، آن را سیالی کیهانی عنوان کرد که دارای جسم وتراکم نیست وروح حیات بخش خالصی است که درتمام طبیعت و کالبدها نفوذ دارد.دکتر ساکستون بار، در اواسط سال 1949 با مطرح کردن نظریه الکترودینامیک حیات اظهار داشت که تمام موجودات از انسان گرفته تا حیوان ونبات وحتی مواد معدنی به یکد یگر پیوسته وتحت تاثیر حوزه های انرژی الکترومغناطیسی که وی آن را حوزه های حیات می نامد،قرار دارند. امروزه دانشمندان اعتقاد دارند که دنیای ما ترکیبی از حوزه های انرژی و امواجی ارتعاشی است که به طور مداوم بر یکدیگر تاثیر متقابل می گذارند وکائنات رانیز بافت وسیعی از انرژی های جدا نشدنی می دانند. گوستاو ناسنس میکرو بیولوژیست فرانسوی شرح می دهد که تقسیم سلولی نمی تواند بدون حضور نیروی حیاتی یا ذره انرژی که او آن را سوماتید می نامد، انجام گیرد. او معتقد است سو ماتید جرقه اصلی زندگی ونقطه حساسی است که در آنجا، انرژی متراکم و به ماده تبدیل می شود. طب سوزنی که از دسته درمان های نرم افزاری محسوب می شود، مستقیما با تنظیم انرژی چی باعث تحریک شعور ذاتی بدن برای درمان شده و با ایجاد تعادل بین دو انرژی ین و یانگ باعث بهبودی اختلالات بدن میشود. در درمان ذهنی با استفاده از یک تکنیک می توانیم به انرژی چی دسترسی داشته باشیم و میزان انرژی ذهنی خود را بازیابی کنیم. در درمان ذهنی ، ذهن را مدیریت بدن تعریف کردیم و هر مدیریتی نیاز به انرژی دارد. انرژی مورد استفاده نرم افزارهای ذهن همان انرژی چی هست.