یک فرد مبتلا به ام اس وقتی به طور کلی بررسی می شود افرادی حساس ، زودرنج ، خرده گیر، دقیق ، احساساتی ودر یک کلام دچارتضاد های متعدد هستند. تضاد با خود ، خانواده ، جامعه ، هستی و…این افراد فراوان خود را سرزنش کرده اند و از خود یا کسانی که ناخودآگاه توانایی تفکیک آن موارد را از خود فرد ندارد، متنفر شده اند. در این زمان فرد توسط ناخودآگاه عامل استرس قلمداد می شود و ناخودآگاه ساده لوحانه به سیستم دفاعی برای حذف عامل استرس ، دستور حمله به خود فرد را صادر می کند . اولین قدم در درمان این بیمارتغییر دستور نرم افزار است . سپس بعد از عدم حمله سیستم دفاعی به فاز ترمیم سلولی می رویم . طول دوره درمان دریک بیمار ام اس حداقل یکسال می باشد . بیمارانی که مراحل ابتدای ام اس هستند تا قبل از مرحله ویلچری شدن با درصدی حدود هفتاد درصد به درجاتی به درمان پاسخ می دهند . سی درصد اصلا پاسخ نمی دهند . میزان امید و انگیزه برای بهبودی یک فاکتور مهم در پیشرفت درمان است. متاسفانه درمان تاکنون در بیماران ویلچری نتیجه قابل قبولی نداشته است .