مبحث پیشگیری در تمام روش های درمانی یک موضوع مهم وپایه ای در سلامت جامعه است ومانع از صرف هزینه های هنگفت در بخش درمان می شود. درمقوله درمان ذهنی این پیشگیری همه جانبه وبسیار گسترده تر است. با شروع درمان در یک فرد در وهله اول تمام اختلالات ذهنی وشعوری فرد ارزیابی می شود واختلالات بر اساس اولویت های تعریف شده درمان می گردد.حال پس از درمان، یک فرد که از لحاظ ذهنی آلودگی واضحی ندارد وبه عبارتی از لحاظ ذهنی سالم است دارای مشخصات زیر است: * تمرکز این فرد واضحا” بالاتر رفته واز دقت بسیار خوبی درانجام  کار برخوردار است * افسردگی واضطراب ندارد * سطح تحمل بالایی در حل مشکلات دارد *از رفتار های دوگانه پرهیزمی کند (رفتار دوگانه عبارت است ازرفتار بیرونی واحساس درونی فرد کاملا” متضاد است) * سلامت جسمی بالا و کارکرد تمام ارگان ها در بهترین و بالاترین راندمان است * تغییر تشعشعات فرد در جهت مثبت ( به این معنی که دیگران در کنار این فرد احساس خوشایندی دارند) * نسلی وفرزندانی که از این فرد به وجود می آیند از بهترین وضعیت نرم افزاری و ذهنی برخوردارند ( مشکلاتی از قبیل سندرم کاهش توجه ، بیش فعالی ،  وخیلی معضلات رفتاری و تربیتی را ندارند) * احساس آرامش در فرد وبسیار تغییرات دیگر ، حال به این نکته توجه کنیم جامعه ای که افراد تشکیل دهنده آن این مشخصات را داشته باشند از یک استاندارد بالای سلامت جسمی و روانی و نهایتا اجتماعی برخوردار خواهد بود.