اغلب انسانها تصور می کنند دنیای مادی و بدن فیزیکی و چیزهایی که با ذهن منطقی و حواس فیزیکی قابل تشخیص هستند تنها واقعیتهای موجودند.به هر حال انسان با چشم حساس می تواند جریان های انرژی را مشاهده کند انرژی در درون و اطراف بدن فیزیکی جریان ونیز شکل و رنگ دارد.
شاید شما جزو کسانی باشید که بدن مادی را تنها واقعیت می دانید.
نیروی کار موجود در پس بدن مادی با تمام عملکردها وقابلیتهایش شامل مجموعه ای از انرژی است که بدون آن بدن فیزیکی نمی تواند موجودیت داشته باشد .این سیستم انرژی شامل سه بخش اساسی است:
1.بدنهای لطیف یا بدنهای انرژی
2.چاکراها یا مراکز انرژی
3.نادی ها یا کانالهای انرژی
(Nade-eye در این سیستم نادی ها به منزله شبکه ظریفی از شریانها هستند .اصطلاح نادی در سانسکریت به معنای نی رگ یا سیاهرگ است.عملکرد نادی حمل پرانا یا انرژی حیاتی در تمام سیستم انرژی لطیف انسان است.کلمه سانسکریت پرانا می تواند به معنای انرزی مطلق باشد.در زبان چینی وژاپنی این انرژی حیاتی جهانی چی یا کی  یا گی نامیده می شود و نمایانگر سرچشمه تمام فرمهای انرژی است. و در امواج مختلف متجلی می شود.یکی از فرمها هوا است وتنفس یکی از راههایی است که از راه آن پرانا می گیریم.سطح آگاهی همه موجودات زنده بستگی به امواج پرانا دارد که قابل جذب و نگهداری است.حیوانات امواج پایین تر از انسان را دارند وامواج انسانهای پیشرفته بالاتر از امواج آنهایی است که در شروع راه هستند.نادی های یک بدن انرژی با نادهای بدن انرژی مجاور از راه چاکراها در ارتباط اند.در بعضی از متنهای قدیمی هندی وتبتی به 72000 نادی اشاره شده وبعضی به 350000 نادی اشاره کرده اند. مهم ترین این کانالهای انرژی سو شومنا.آیدا و پینگالا نامیده می شود.
از طرف دیگر چاکراها به عنوان گیرنده ها عمل می کنند.فرمهای مختلف پرانا را حمل وپخش می کنند.
چاکراها از راه نادی ها انرژی حیاتی را از بدنها ی لطیف، از محیط اطراف و از کیهان می گیرند و آنها را به امواج مورد نیاز نقاط مختلف بدن یا بدنهای لطیف برای حفظ ورشد آنها تبدیل می کنند.علاوه بر این آنهاانرژی را به اطرافشان پخش می کنند.توسط این سیستم انرژی بشر نهایتا در حوزه تبادل دائم با نیروهای کار در سطوح مختلف محیط جهان وخلقت قرا ر می گیرد

.به طور معمول چهار بدن انرژی وجود دارد.
1.بدن اتری
2.بدن احساسی یا اختری
3.بدن ذهنی
4.بدن روحانی یا سببی
هریک از این بدنها فرکانس ها ارتعاشات مخصوص به خود را دارند.بدن اتری که به بدن فیزیکی نزدیکتر است  پایین ترین فرکانس را دارد.بدن اختری و بدن ذهنی فرکانس بالاتر و بدن روحانی بالاترین فرکانس را دارد. هر یک از این بدنها همانند رقصی از انرژیها هستند و فرکانسهای مربوطه مطابق با رشد افزایش می یابند.آگاهی این بدنهادر حد ارتعاشاتشان است.وقتی ارتعاشات آنها بالا می رود انسان را به فرمهای با لاتری از انرژی حیاتی احساس و هوشیاری مجهز می کنند.
بدنهای انرژی مختلف جدا از یکدیگر نیستند.مادام که امواجشان در فرکانسهای مخصوص به خود ادامه دارد در یکدیگر نفوذ می کنند وکسی که قادر به دیدن آنها باشد تفاوت میان آنها را تشخیص می دهد به شرط آنکه امواج دید او با آن فضاهای خاص هماهنگ باشد.آگر بخواهد بدن اختری را ببیند باید با فضای اختری هماهنگ شود واگر بخواهد بدن ذهنی را ببیند باید هماهنگ با فضای ذهنی شود.
بر طبق دست نویسهای قدیمی 88000چاکرا وجود دارد.این به آن معناست که به ندرت می توان نقطه ای در بدن انسان پیدا کرد که در مقابل در یافت و دگرگونی وانتقال انرژیها حساس نباشد.اغلب این چاکراها بسیار کوچک اند ونقش جزیی در سیستم انرژی به عهده دارند.فقط حدود 40چاکرای فرعی وجود داردکه می توانند اهمیت داشته باشند.مهمترین آنها در نقطه طحال.پشت گردن.کف دستها وکف پاها قرار دارد.هفت چاکرای اصلی در سر تا سر محور قائم میانی در جلوی بدن قرار دارند.جایگاه حقیقی هفت چاکراه اصلی در بدن اتری است.آنها به شکل غنچه های گل شیپوری هستند.
تعداد گلبرگهای هر کدام مختلف است.به این دلیل است که در شرق غالبا غنچه گل نیلوفر نماد چاکراهاست.گلبرگها نماد  نادی ها یا کانالهای انرژی هستند که از راه آنها انرژی در چاکراها و از چاکراها به بدنهای لطیف جریان پیدا میکند. تعداد گلبرگها یا نادی ها از چهارتا شروع می شود که مختص چاکرای ریشه است وتا چاکرای تاج به حدود هزار می رسد.

از عمیق ترین نقطه مرکز هر غنچه چاکرا کانالی مانند ساقه در طول ستون فقرات امتداد دارد وبا آن یکی می شود.چاکراها توسط مهمترین کانال انرژی که سو شو منا نامیده می شود ودر درون ستون فقرات تا بالای سر ادامه دارد به یکدیگر وصل می شوند . چاکراها دائما در وضعیت چرخش هستند. به همین دلیل به آنها چاکرا گفته می شود که در زبان سانسکریت به معنای چرخ است.جهت چرخش آنها تععین کننده جذب و یا دفع انرژی است.چرخش چاکراها به راست (جهت عقربه های ساعت) یا به سمت چپ است و بستگی به جنسیت دارد.از اینرو انرژیهای مرد و زن می توانند مکمل یکدیگر باشند. چون چرخش چاکراها در مران به راست و در زنان به سمت چپ و  هر چرخشی در جهت عقربه های ساعت اساسا مذکر است یا طبق آموزشهای چینی ها یانگ ، در طبیعت نمایانگر قدرت اراده و فعالیت و همچنین خصوصیات منفی مانند پرخاشگری و خشونت است. هر چرخش خلاف عقربه های ساعت مونث یا ین در طبیعت است که نمایانگر پذیرش و توافق و همچنین خصوصیات منفی ضعف است.جهت چرخش چاکراها با هم متفاوت است.برای مثال چاکرای ریشه مذکر به راست می چرخد نشان دهنده حس غلبه کردن و تسلط است چه از نظر مادی و چه از نظر جنسی، در حالی که چاکرای ریشه مونث به سمت چپ می چرخد و آنها را پذیرای انگیزه و فعالیت و قدرت حیات بخشی می کند که این نیرو از زمین به طرف چاکرای ریشه جاری می شود. در چاکرای دوم نشانه ها تغییر می کند. چاکرای زن به راست می چرخد نشان دهنده فعالیت بیشتر در ابزار احساسات است، در حالی که چاکرای مرد به چپ می چرخد و نمایانگر میل برای پذیرفتن احساسات و یا باقی ماندن در وضعیت منفعل است. چاکراهای اغلب افراد حدود چهار اینچ از نقطه مرکزش در تمام جهات باز می شود. هر یک از مراکز انرژی امواج تمام رنگها را دارد هر چند که یک رنگ بخصوص به نسبت نوع کار اصلی آن چاکرا بر بقیه رنگها غالب است.

لذت بردن از طبیعت
طبیعت به ما نعمتهای فراوانی برای پاکسازی هماهنگ و فعال کردن چاکراها عطا کرده است. زیبایی مناظر. آبها . حیوانات. گیاهان و گلها با ارتعاشات سه چاکرای پایین تر مطابقت دارند و تقویت کننده عملکرد آنها و حامی آنها هستند. به علاوه زیبایی سیاره مان به بروز و تثبیت انرژیهای سه چاکرای بالاتر  کمک می کند. آسمان که با نور و رنگ و درخشش ستاره ها دائما در حال تغییر است تاثیر منبسط کننده و تعالی بخش بر روی سه چاکرای پایین تر دارد وبا عملکرد چاکرای قلب یکی می شوند.
وقتی از طبیعت لذت می برید بهتر است این کار را با آرامش درونی آزاد اندیشی و حق شناسی انجام دهید.این حالت باعث می شود که پذیرای تاثیرات سلامتی کامل و انبساط خاطر و احساس حمایت باشید. زمانی که از اثر خاص تجربه طبیعت بر روی چاکراها آگاه شوید به آرامی توجه تان به آن جلب می شود و تمام حسها واحساساتی را که ممکن است درونتان بر انگیخته شود تسلیم می کنید. این روشها ی لذت بردن از طبیعت اثر پاک کننده و فعال کننده در چاکرای مورد نظر دارند.

موسیقی درمانی

صوت از ارتعاشات قابل شنیدن تشکیل شده است. اگر حس شنوایی ما حساسیت لازم برای دریافت تمام فرکانسها را داشت می توانستیم موسیقی گلها و چمن ،کوهها و دره ها و آواز آسمان و ستاره ها و سمفونی بدن خود را بشنویم. موسیقی یک انرژی حیاتی است که در تمام مظاهر پخش است ،و آن قدر قوی است که زندگی را حفظ واحیا می کند.از آن می توانیم برای یکی شدن با نیروهای حیاتی که در درونی ترین هسته هر چیز کار می کند استفاده کنیم. بدین نحو انرژیهای ما را با حیات موجود در جهان هماهنگ می سازد. برای این منظور هر نوع موسیقی مناسب نیست . همه ما انواع مختلف موسیقی را که می تواند احساسات ما بر انگیخته کند می شناسیم . موسیقی می تواند اثر آرام کننده ومسکن داشته باشد و ایجاد تعادل و هماهنگی کند یا می تواند بر انگیخته کند. الهام بخش باشد و ما را به حرکت وا دارد یا می تواند بی محتوی و معمولی باشد. صداهای ناموزون می تواند حالتهای عصبی پرخاشگری و احساس یاس و نا امیدی ایجاد کند. تاثیر انواع موسیقی بر روی تعداد بی شماری از گیاهان وحیوانات ثابت شده است. گیاهانی که دائما در معرض موسیقی راک قرار دارند، رشدشان در جهت خلاف بلند گو است و به تدریج از بین می روند در حالی که وقتی در معرض موسیقی کلاسیک هستند سریعتر رشد می کنند و به نسبت گیاهانی که اصلا در جوار موسیقی قرار ندارند برگها وگلهای بیشتری تولید می کنند. آن چه در مورد گیاهان وحیوانات صادق است می تواند برای انسان نیز کاربرد داشته باشد. آگر می خواهیم مراکز انرژیمان را به وسلیه موسیقی فعال و هماهنگ کنیم در انتخاب موسیقی باید دقت داشته باشیم.

رنگ درمانی

امواج رنگها به شیوه خاصی از راه هفت چاکرا ما را تحت تاثیر قرار می دهند. در بخشهای قبلی توضیح دادیم که چه رنگی با چه چاکرایی ارتباط دارد. اساسا یک رنگ از طیف رنگها مختص هر مرکز انرژی است. به فرهنگ قدیمی یونان ومصر که نگاه می کنیم می بینیم که رنگها کاربردهای خاص و تاثیر فراوان بر روی  شفای بیماران داشته اند. با توجه به نوع بیماری بیمار در اتاق مخصوصی قرار می گرفته که پنجره اش پوشیده از پارچه ای رنگی، رنگهای آبی .قرمز. بنفش و غیره بوده است . در این روش از نور به دلیل فواید ثابت شده ای که بر روی بیماریهای خاص فیزیکی یا روانی داشت استفاده می شد. مسلما این روش می تواند امروز هم مورد استفاده قرار گیرد. شیشه های رنگ شده پنجره های کلیسا نیز دلیل دیگری از خواص نور است. این طور به نظر می رسد که سازندگان کلیسا های بزرگ در گذشته تاثیر رنگها را می دانستند و آگاهانه از آنها استفاده می کردند. مسلم است که رنگ لباسها و حتی لباسهای زیر هم در حال خوب ما اثر دارد.اگر می خواهیم چاکرای خاصی را فعال کنید. مطمئن شوید که پوشش آن قسمت از بدنتان رنگ درستی داشته باشد. حتی رنگ ملافه و رختخوابتان هم در شما تاثیر دارد. اگر دائما احساس ضعف و کمبود انرژی می کنید کاغذ دیواری قرمز پرده ودسته های گل قرمز در اطراف تان به شما کمک می کند.

رایحه درمانی  

معمولا بوی خوش سلامتی و سر زندگی و هماهنگی را برای ما تداعی می کند. بابلیها ، هندیها و چینیها برای ایجاد تعادل و هماهنگ کردن انرژی سلامتی و پیشگیری از بیماریها و پاکسازی و ایجاد آرامش از رایحه اسانسها استفاده می کردند. تحقیقات جدید نشان داده است که بوها بر روی تمام حسها بسیار موثر است و تاثیر مستقیم بر روی ذهن دارد. معمولا خاطراتی که این گونه به ذهن ما خطور می کنند خاطرات لذت بخشی هستند. روغنهای طبیعی می توانند ما را به چنین سطحی از حال خوب ببرند در عین حال گره هایی را که به نحوی سد راه ما هستند باز کنند. عناصر اتری لطیف گلها و گیاهان کالبد انرژی انسان را در محل چاکراها تحت تاثیر قرار می دهند و آنها را سالم و انرژیهایشان را هماهنگ می کند.