سرطان

سرطان

سرطان یا کانسرعبارت است از رشد بی رویه سلول، که باتوجه به عضو درگیر، اسامی مختلف وعلائم متفاوت دارد. از منظر درمان ذهنی با توجه به این که ذهن مدیر بدن است و تمام فرایندهایی فیزیکی که در بدن اتفاقمی افتد تحت کنترل ذهن است، تعریف کانسر عبارت است از وجود یک دستور غلط در ذهن که به سلول‌های عضو درگیرفرمان می‌دهد که بیش از حد تکثیر کن.

درمان‌های رایج در پزشکی سخت افزاری، عبارت است

ازجراحی وبرداشتن تومورو یا حتی عضو درگیر، شیمی درمانی عمومی و رادیو تراپی که هرکدام عوارض شدید خاص خود وهزینه های سنگین مالی را به بیمار وخانواده او تحمیل می‌کند.

 درخیلی از موارد بیمار به خاطرعوارض ناشی از این درمان‌ها فوت می‌کند. در این بین افرادی که این درمان‌ها را به سلامت سپری می‌کنند، بعد از چند سال دچار عود می‌شوند که به صورت درگیری همان عضو یا متاستاز دور دست خودش را نشان می دهد.

201583122051a

 توضیح این قضیه بسیار ساده است بر اساس توضیح ابتدای مقاله علیرغم درمان‌های انجام شده هنوز دستور غلط در ذهن هست و فرمان می‌دهد بیش ازحد تکثیر کن. دردرمان ذهنی ما آن دستور غلط را در ذهنکنسل می‌کنیم وسلول های تومورال پسرفت می‌کنند وسپس از طریق فعال کردن یکسری کدها در ذهن، ترمیم سلولی وصدمات قبلی صورت می‌گیرد.

هزینه با توجه به نتیجه درمانی به دست آمده در یک دوره درمانی کامل با درمان های دیگر قابل قیاس نیست. این درمان خود یک درمان تمام عیار است اما استفاده همزمان آن با هر درمان دیگری عوارض آن درمان را کاهش داده وتاثیرآن راافزایش می دهد .به عنوان مثال بیمارانی که همزمان با این درمان شیمی درمانی هم انجام می دهند بسیار حال عمومی بهتری دارند وعوارض شیمی درمانی بسیارسبک تر می شود.

نکته مهم در این درمان مثل درمان های دیگرزمان مراجعه است که هر چه زودتر باشد و مراجع در مرحله یا استیج پایین ترمراجعه کند ،  نتایج درمانی بهتری حاصل می شود.از آنجایکه این درمان با درمان های دیگر تداخل ندارد می تواندهمزمان با آنها شروع شود واز زمان که در یک بیمار سرطانی حیاتی است حداکثر استفاده را کرد.

نتایج درمانی که این سال ها در کلینیک داشته ام بسیار قابل تامل است ، از بهبودی کامل تا کنترل بیماری، کاهش عوارضبیماری ،کنترل درد،افزایش انرژی،افزایش طول عمر،که هرکدام به این بستگی دارد بیمار درچه مرحله ای ازبیماری مراجعه کند، با چه فاصله ای به کلینیک مراجعه کند وتعداد تمرین های ذهنی خارج ازمطب راچند بار درروز انجام دهد. لازم به توضیح است که در بهترین شرایط هفتاد درصد بیماران به درجاتی بهبود می یابند. یک امکان دیگر در این درمان شیمی درمانی شعوری است که تحولی عظیم در درمان کانسر ایجاد خواهد کرد.

 امید اینجانب وهمکارانم این است که با کمک خداوند متعال بتوان در جهت کاهش آلام بیماران گام های موثری برداشت.