بیماری ها وصدمات ارتوپدیک وستون فقرات جزء بیماری های ناتوان کننده با درد طاقت فرسا است که درمان آن معمولا جراحی های سنگین با دوره نقاهت طولانی است. درمان ذهنی یک جایگزین مناسب برای بعضی از این درمان های تهاجمی است. تجربه ما دردیسکوپاتی ها، صدمات رباط ها، افرادی که کاندید تعویض مفصل هستند، بیماران تصادفی که نخاع صدمه دیده است ولی پاره نشده بسیار عالی است. دراین بیماران در مدت دو تا سه ماه از شروع درمان دردها برطرف می شوند ودر ادامه درطی یک روند دوو نیم ساله ترمیم کامل (ترمیم استخوان یا غضروف ) صورت می گیرد. البته توجه به این نکته مهم است که در بهترین شرایط هفتاد درصد بیماران به درجاتی بهبود می یابند. در تعیین طول مدت درمان مراجعه منظم با فاصله توصیه شده وانجام تمرین های ذهنی در خارج از مطب بسیارمهم است.