مبحث درمان های ذهنی از قدیم الایام وجود داشته است ودر طول تاریخ روند تکاملی خود را سپری کرده ، تا اینکه به دست ما رسیده است. در جامعه ما این قضیه ناشناخته وحتی در خیلی از موارد با خرافات آمیخته شده است. یکسری از افراد که متاسفانه از قشر تحصیل کرده هم هستند بدون هیچ دلیل علمی، صرف اینکه این درمان ها با اطلاعات (جسارتا) اندک آنها  جور در نمی آید کل درمان را نفی کرده وخود و دیگران را از این موهبت بزرگ محروم می کنند. دسته دیگری از افراد این را با مسائل خرافی و غیر علمی مخلوط کرده وبا توقع غیرعادی ازاین درمان روند درمانی خود را کامل نمی کنند . درنهایت می توان گفت که درمان ذهنی یک درمان علمی ، قابل اثبات و دفاع و مثل همه روندهای درمانی دیگرنیازمند مراجعه منظم به همراه انجام تمرین های ذهنی خارج از مطب است و طول دوره درمانی باید کامل شود و در بهترین شرایط درصد بهبودی در مراجعین به درجات مختلف ، هفتاد درصد می باشد که البته درصد بسیار بالایی است درضمن این نوع درمان ها می بایست در یک مرکز معتبر و توسط یک تیم پزشکی آموزش دیده یا پزشک متخصص در این کار انجام شود و در صورت مراجعه به غیر اهل فن و نتیجه نگرفتن پر واضح است که به خاطر اشکال خود درمان نیست . بنابراین دوستانی هم که به صورت آماتور با این نوع درمان ها آشنا شده اند و نوع جنرال آن را دنبال می کنند ،  باید بدانند که به مثابه فردی هستند که با دوره کمک های اولیه آشنا شده و به هیچ عنوان حق مداخله در درمان بیماری های جدی را ندارد و بیماران مورد نظر را به مراکز تخصصی معرفی کنند. پس همه ما با تلاش در جهت معرفی صحیح و استفاده درست ازاین درمان بی نظیر از این موهبت عظیم که خداوند در اختیار بشریت گذاشته است درست استفاده کنیم.