مغز مجموعه آنتن هایی است که اطلاعات حواس مختلف داخلی وخارجی بدن را به ابعاد مختلف وجودی انسان مانند بعد ذهنی (بخش ادراکات) ، بعد روانی (بخش احساسات) ، وسایر ابعاد مخابره کرده یا از آن ها دریافت وبه زبان جسم ترجمه می کند . در دنیای علم مغز انسان را مانند یک ابر رایانه در نظر می گیرند که فرمانده بدن بوده وهدایت کننده ی تمام مسیر فکری وحیاتی انسان است. در درمان ذهنی جدا از امکانات و قابلیت های بیشمار مغز ، آن را زیر مجموعه و مترجم دستورات ذهن می دانند.