ابعاد مختلف وجود انسان

انسان دارای چند ین بعد مختلف است که در واقع بخش غیرمادی ( خارج ازحوزه ی فرکانسی قابل دید و حس انسان) وجود او را تشکیل می دهند همان طور که در عملکرد مغز به اختصار توضیح داده شده خیلی از حوزه های درک ما خارج از توان یک سلول است برای مثال وقتی پزشکی می گوید اگر بیماری روحیه اش خوب باشد امید نجات بیشتری دارد منظور او چیست؟ ویک نورون چگونه باید روحیه ی خوب داشته ویا آن را ایجاد کند؟ اصولا مگر یک کنتا کتور برق ( نورون) می تواند روحیه ساز هم باشد؟

وقتی روان شناسی از روح جمعی صحبت میکند و….

به هر حال همان طور که گفته شد ، این نورون نیست که عاشق می شود، تصمیم می گیرد که از این طرف برود و یا از ان طرف ، امیدوار باشد یا ناامید ، ایثارگرو فداکار باشد یا نباشد و این نورون نیست که جوک می سازد . هیچ مدار فرمان ومدار منطق قادربه ساخت جوک وطرح شوخی نیست و..

تمام فعا لیت های مختلف انسان، خارج از جسم و توسط ابعاد دیگر وجود انسان هدایت و رهبری می شوند وسیستم تغذیه ی انرژی آن ها به گونه ای مجزا عمل کرده واین بخش ها را تغذیه می کند ولی ساختار ان ها در محدوده ی حواس ودرک فیزیکی انسان نیست اما با پیشرفت فناوری و به کمک عکسبرداری های چنددهه اخیراین موضوع به اثبات رسیده است که انسان ابعاد وجودی دیگری نیز  دارد .در اینجا چهار کالبدمهم را به اختصار نام می بریم:

1 ) بعد ذهنی( بعد مدیریتی)

بعد ذهنی خود ازچندین بخش تشکیل شده است که مهمترین قسمت آن مدیریت سلول و بدن است

این مدیریت به صورت نرم افزاری اعمال می شود و هر گونه اختلال در مدیریت سلول وبدن می تواند یک بیماری ایجاد کند. یکی از دلایل این اختلال کاهش سطح انرژی ذهنی است. میزان انرژی ذهنی افراد محدود است و در اثر مصرف بی رویه آن کاهش می یابد و یک مدیریت خسته وآشفته می تواند دستورات اشتباه فراوان صادرکند.

2 ) بعد روانی که احساساسات انسان را مدیریت می کند

 3 ) بعد اختری که شامل دو بخش هدایت رشد آناتومیک  و سیستم عصبی ثانویه است

4 ) بعد فیزیکی که شامل جسم فعلی ما می باشد