بدافزارهای ذهنی

بسته های شعوری و اطلاعاتی هستند که می توانند روی نرم افزارهای مدیریت بدن ما قرار بگیرند و با صدور دستورات غلط کل یا قسمتی از ارگان ها را درگیر کنند. می توانند تاثیرات جسمی ایجاد کنند یا به طور شایع ترذهن و روان ما را درگیر کنند . یکی از علایم درگیری وجود توصیه هایی در ذهن ماست که خود ما هم از وجود آن متعجبیم . وجود هر گونه افراط و تفریط در ذهن ، فکر و اعمال ما می تواند ناشی از وجود یک بد افزار ذهنی باشد. اولین قدم در کنترل این معضل شناسایی افراط و تفریط ها و فاصله گرفتن از آنها است . خود همین ترفند تعدادی از اختلالات رفتاری ما را کنترل می کند. برای حل و فصل مشکلات جدی تر و شدیدتر مراجعه به مطب و انجام کارهای تخصصی تر نیاز است .