انواع مرگ

از دیدگاه سیستم های ذهنی سه نوع مرگ وجود دارد که عبارت است از :

1.مرگ نامحسوس                                                 

2.مرگ فیزیکی                                                    

3.مرگ قطعی   

مرگ نامحسوس زمانی اتفاق می افتد که هاله ی انرژی منفی افسردگی همه وجود انسان را فرا می گیرد .در آن صورت همه ارتباط معرفتی انسان قطع شده و او ضمن این که همه چیز را می فهمد .اما هیچ انگیزش در او ایجاد نشده فرد مانند یک مرده ی متحرک شده ودچار مرگ نامحسوس می شود .این مورد در افسردگی های شدید دیده می شود.

مرگ فیزیکی زمانی رخ می دهد که ایست قلبی اتفاق می افتد . در این صورت از نظرپزشکی فرد مرده محسوب وبرای او جواز دفن صادر می شود .اما از دیدگاه سیستم های ذهنی هنوز مرگ قطعی رخ نداده است . زیرا بعد ذهنی، روانی ، اختری و….هنوز زنده هستند . مرگ قطعی وقتی به وقوع می پیوندد که بعد ختری می میرد . مرگ بعد اختری معمولا از دقا یقی بعد از ایست قلبی شروع شده وممکن است که حتی تا چند روز بعد نیز این بعد زنده باشد و تا بعد اختری زنده است ، هنوز مرگ نیست وامکان زنده شدن و برگشت وجود دارد.

بنا براین ، مرگ قطعی زمان اتفاق می افتد که بعد اختری بمیرد .به همین دلیل در طول تاریخ و در سر تا سر دنیا ، افراد زیادی بعد از مرگ فیزیکی دوباره زنده شده اند، حتی با وجود این که چند روز از مرگ آن ها گذشته ویا حتی مدتی از ماندن آنها در سرد خانه گذشته باشد. این موضوع از نقطه نظر پزشکی سخت افزاری امری محال است ولی در صورتی که بعد اختری هنوز زنده باشد ، هر شوکی که موجب تحریک آن شود، می تواند دوباره باعث جاری شدن نیروی حیات در جسم شود ودوباره قلب پس از مدت ها توقف شروع به کار کرده و خون بدون لخته شدن دررگها جریان پیدا کند  .پس از مرگ قطعی ، فقط بعد ذهنی زنده می ماند .