مفهوم شاهد قرار گرفتن دردرمان ذهنی

اگر به زبان ساده مفهوم شاهد بودن را بخواهیم توضیح دهیم عبارت است از بودن درزمان و مکان که یکی از شرط های استفاده حداکثر از درمان های ذهنی است. جهت بودن درزمان و مکان فاکتورهای فراوانی می بایست کنترل شود که برای یک بیمار شایدنتوان همه ی فاکتورها را تسهیل کرد. ساده ترین پیشنهادی که می توان دراین مورد به بیمارداد این است که ازاو بخواهیم به تمامی افکاری که به ذهنش خطور می کند بی توجه باشد. این به آن مفهوم است که مانع ورود فکر نشود و هیچ کدام ازافکار وارد شده را پیگیری نکند، پاسخ ندهد، تفسیر نکند و درعین حال این افکار را به زور از ذهن خود خارج ننماید. خالی کردن ذهن بیمار از افکار، گرچه می تواند درمان باکیفیت بالاتری را برای او فراهم نماید اما این کار چون با صرف انرژی ذهنی انجام می شود باعث خسته شدن بیمار می گردد و مراجع نمی تواند تمرین ذهنی رادرمدت طولانی ادامه دهد . پس بهترین توصیه به بیمار بی توجهی به کل افکاری ا ست که وارد ذهن او می شود و ذهن اورا اشغال می کند.